Name URL Price Yearly Renewal
draw dr.aw $80,000 $99.99
esposo espo.so $1,250 $99.99
payaso paya.so $1,250 $99.99
novia novia.ai $1,250 $99.99
famoso famo.so $1,250 $99.99
khz khz.ai $1,500 $99.99
superloop AI superloop.ai $2,500 $99.99
carpet carp.et $2,000 $99.99
preset pres.et $2,000 $99.99
duvet duv.et $2,500 $99.99
filet fil.et $5,000 $99.99
fabuloso fabulo.so $5,000 $99.99
draw dr.aw $80,000 $99.99